Privacyverklaring Coach- & Kinderpraktijk OASE

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is:

Coach- & Kinderpraktijk OASE

Sulis Hukkelhoven

Den Heuvel 68

6881 VE Velp


06 20338734

mes.sulis@yahoo.com

www.coachkinderpraktijkoase.nl

KvK nummer 72294647

BTW nummer NL159779042B01

Indien ik op mijn website gebruikmaak van cookies, kan dat alleen nadat jouw toestemming is verkregen. Zodra je mijn website bezoekt, ontvang je uitleg over cookies en kun je bepalen of je cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Ik gebruik jouw persoonsgegevens ontvangen telefonisch, per e-mail, via website of anderszins, enkel om met je in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Ik gebruik jouw gegevens alleen om een goede dienstverlening aan jou en jouw kind te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Ik vraag alleen naar je contactgegevens nadat je ‘ja’ hebt gezegd om met mij te werken.

Onder de verwerking van de gegevens horen het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als ook het afschermen, uitwisselen en vernietigen ervan.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze gegevens enkel in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. De gegevens worden zonder je toestemming niet met derden gedeeld.

Het intakeformulier verwerk ik voor de volgende doeleinden; inzicht krijgen in de problematieken die spelen m.b.t. de hulpvraag, verbanden leggen tussen de gegevens om het kind op de juiste manier te kunnen begeleiden, zodat ik contact kan opnemen met jullie, scholen of andere instanties (altijd in overleg met jullie), voor het opstellen van factuur en zodat ik je op de hoogte kan stellen van de begeleiding tijdens een sessie en bij veranderingen. 

Een enkele keer schrijf ik iets over de coachee op of bewaar ik iets wat gemaakt is tijdens een sessie. Ik bewaar dit in een afgesloten kast en ik ben de enige die weet waar de sleutel is.

Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en verstrek ze nooit zonder jouw toestemming door aan derden. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluit ik met een stichting/samenwerkingsverband een verwerkersovereenkomst indien deze gegevens aan mij verstrekken in verband met de opdracht(en) die ik van hen ontvang.

Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Maak ik gebruik van beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en automatische verwijdering van verouderde gegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. 

Zonder je toestemming deel ik jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Sociale netwerken en digitale diensten

Op mijn website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken of digitale diensten. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken of digitale diensten zelf. Deze code plaatst onder meer cookies. Lees hiervoor de privacyverklaring van betreffende netwerk of dienst om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Rechten betrokkene

Ik respecteer jouw privacy rechten en zal eraan meewerken dat je de in de AVG aan jouw toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met me opnemen via mes.sulis@yahoo.com. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Disclaimer voor www.coachkinderpraktijkoase.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.coachkinderpraktijkoase.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Coach- & Kinderpraktijk OASE. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan jouw aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coach- & Kinderpraktijk OASE is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Coach- & Kinderpraktijk OASE.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Coach- & Kinderpraktijk OASE te mogen claimen of te veronderstellen.

Coach- & Kinderpraktijk OASE streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Coach- & Kinderpraktijk OASE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ikj via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.coachkinderpraktijkoase.nl op deze pagina.